Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vedtægter

image_pdfimage_print

§ 1 Navn 

Stk. 1. Foreningens navn er: SAND Trekanten.

Stk. 2. SAND Udvalget er medlem af SAND – De hjemløses landsorganisation.

§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

– At være politisk talerør for hjemløse og tidligere hjemløse i trekantsområdet.  – At være med til at diskutere og udvikle tiltag, som kan modvirke eller lindre hjemløshed.

– At styrke nuværende og tidligere § 110 beboeres frivillige sociale arbejde på og udenfor § 110 boformerne til gavn for området.

– At skabe kontakt til – og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbundne til hjemløse, samt sikre at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov.

– At støtte oprettelsen og driften af beboerråd/brugerråd på tilbundne til hjemløse, og at skabe og fastholde kontakt mellem disse til gensidig inspiration og udvikling.

– At informere befolkningen om socialt udsatte borgeres vilkår og formidle et mere nuanceret billede af deres liv.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. SAND udvalget består af alle tidligere eller nuværende hjemløse, som har interesse i at udføre frivilligt socialt arbejde, og er bosiddende i det geografiske område udvalget dækker. Udvalget dækker følgende kommuner: Horsens, Billund, Hedensted, Vejle, Fredericia og Kolding.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er SAND udvalgets højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden til beboerråd på § 110 boformer i det geografiske område nævnt i § 3 samt til lederne af selvsamme boformer, som sørger for offentliggørelse og distribution af indkaldelsen.

Stk. 3. Møde-og stemmeberettigede er alle nuværende og tidligere hjemløse, herunder alle nuværende og tidligere beboere på § 107, § 108 og 110 boformer, såfremt disse har ophold i udvalgets geografiske område og kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Regnskabsaflæggelse

5.    Godkendelse af budget

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af suppleanter

9.    Valg af revisor eller revisionsansvarlig

10.  Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 10 stemmeberettigede fra mindst to forskellige boformer i det i § 3 nævnte område fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til SAND udvalget.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet udvalget til kundskab og varsles som den ordinære generalforsamling.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 – 7 medlemmer og 2 – 4 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, således at der hvert år vælges 2 – 4 medlemmer. I 2008 vælges der 3 – 4 medlemmer for en to – årig periode og 2 – 4 medlemmer for en 1-årig periode. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal supplere deres bestyrelse, hvis der er afgang i utide. Det er generalforsamlingen, der afgør hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til udvalget.

Stk. 1b. Såfremt en § 110 boform ikke er repræsenteret i SAND udvalgets bestyrelse, indtræder beboerrådsformanden eller en anden demokratisk valgt beboerrepræsentant i udvalget frem til næste generalforsamling. Dog uden stemmeret ved bestyrelsesmøder.    

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer (og evt. sekretær) på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden eller næstformanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af medlemmer er til stede.

Stk.7. Bestyrelsen kan afsætte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udebleven fra bestyrelsesmøder uden afbud i mere end 4 måneder.

§ 7 Økonomi, regnskab, revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets formand senest 8 dage før generalforsamlingen.    

Stk. 3. SAND udvalgets formand plus et bestyrelsesmedlem eller sandudvalgets kasserer plus et bestyrelsesmedlem er tegningsberettigede.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. 

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringerne fremgår af dagsordenen.  

§ 9 Opløsning af SAND udvalget

Stk. 1. Opløsning af SAND udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver SAND, og ubrugte bevillinger går tilbage til bevillingsgiver.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 28/2 2024

image_pdf

AKTUELT

Knaster ved den nye hjemløsereform

SAND holder øje med den nye hjemløsereform

Læs Mere

SOMMERLUKKET

SANDs sekretariat holder sommerlukket

Læs Mere

Vi er de SANDe eksperter

SAND er på Folkemøde. Vi vil til orde og vi vil udfordre det gængse billede af hjemløse

Læs Mere