Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SANDs vedtægter

image_pdfimage_print

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2022

§ 1. Navn og adresse:

SAND – De hjemløses landsorganisation
Sundholmsvej 34, st.
2300 København S

§ 2. Formål:

SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed.

Dette formål tilstræbes bl.a. ved:

 • at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse
 • at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse
 • at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på landsplan, samt bistå de lokale og regionale SAND udvalg ved tilsvarende aktiviteter på lokalt og regionalt plan,
 • at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nuanceret billede af deres liv
 • at styrke nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses frivillige sociale arbejde på og udenfor boformerne til gavn for området
 • at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse

SAND er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende. 

§ 3. Medlemskab:

SAND består af de lokalt eller regionalt etablerede SAND udvalg på hjemløseområdet.

Der kan kun være ét SAND udvalg i hver kommune. SAND udvalgene består af valgte beboerrepræsentanter fra de i området etablerede boformers beboerråd/brugerråd samt udflyttede beboere med interesse i hjemløsearbejdet i henhold til § 2.

 Et SAND udvalg fastsætter egne vedtægter, der skal være i overensstemmelse med SANDs formål.

SAND medfinansieres via SAND udvalgene. Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4 Udelukkelse og eksklusion

Et sandudvalgsmedlem kan af SANDs bestyrelse udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for SAND.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 5. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er SANDs øverste myndighed

Generalforsamlingen afholdes hvert år sidste tirsdag i marts måned.

Skriftlig indkaldelse udsendes senest 3 uger før afholdelse til beboerråd og ledelser på boformer for hjemløse samt SAND udvalgene.

 • Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning v/ formanden
 • Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Fastsættelse af medlemsbidrag
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af ekstern registreret revisor, eller statsautoriseret revisor
 • Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Vedtagelse af indkomne forslag sker ved almindeligt flertal.

Valgprocedure

Valgbar til posten som bestyrelsesmedlem er alene kandidater, der er indstillet af SAND udvalgene og som på valgtidspunktet har bopæl eller hovedsageligt opholder sig i den region de opstilles for. SAND’s bestyrelse kan i særlige tilfælde give dispensation fra bestemmelsen om at kandidater skal være bosiddende i den region vedkommende opstilles for.

Valgbar til formandsposten er alene kandidater, der er indstillet af et SANDudvalg. Et SANDudvalg kan indstille en kandidat til formandsposten fra hele landet. Hvert SANDudvalg kan højest indstille én kandidat til formandsposten.

For at kunne indstille kandidater til SANDs bestyrelse, skal SANDudvalget have generalforsamlingsgodkendte vedtægter og jævnligt afholde bestyrelsesmøder. SANDs bestyrelse kan i særlige tilfælde give dispensation for denne bestemmelse.

Senest 7 dage før generalforsamlingen indstiller hvert SAND udvalgs kandidat(er) til bestyrelsesvalg og formandsvalg.

Kandidaterne skal være til stede på generalforsamlingen.

Ved valg af formand har hver stemmeberettigede 1 stemme. Ved mere end to kandidater til formandsposten afholdes skriftlig afstemning.

Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning.

Ved valg til bestyrelsen vælges under et:

Der vælges hvert år på generalforsamlingen et antal bestyrelsesmedlemmer, der svarer til halvdelen af det godkendte antal SAND udvalg.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt, således at halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Valg til bestyrelsen sker for en 2 årig periode. I den situation, hvor der er godkendt et ulige antal SAND udvalg, vælges et bestyrelsesmedlem for kun 1 år. I den situation, hvor et valgt bestyrelsesmedlem udtræder før valgperiodens udløb, vælges et bestyrelsesmedlem for kun 1 år.

Hvert udvalg kan kun repræsenteres med et bestyrelsesmedlem.

Enhver stemmeberettiget har et stemmeantal svarende til det antal poster, der skal besættes.

Den stemmeberettigede kan kun sætte 1 kryds ud for hver kandidat. Valg til bestyrelsesposter afgøres af personlige stemmetal efter placering.

Såfremt et SAND udvalg ikke er repræsenteret i bestyrelsen eller har en suppleantpost, indtræder pågældende formand for SAND udvalget i bestyrelsen frem til næste generalforsamling, dog uden stemmeret.

Et SAND udvalg kan ved en flertalsbeslutning udpege en suppleant til det SAND bestyrelsesmedlem, der på deres vegne er valgt til SANDs bestyrelse. Suppleanten træder i bestyrelsesmedlemmets sted – som fuldgyldigt medlem af SANDs bestyrelse – hvis deres bestyrelsesmedlem er syg, hvis det ikke længere er aktiv i det lokale SAND udvalg eller ikke deltager i SANDs bestyrelsesmøder i en periode på 3 måneder. Suppleanten virker indtil næste generalforsamling eller indtil det generalforsamlingsvalgte medlem faktisk igen deltager i bestyrelsesarbejdet.

Stemmeberettigede

Hver boform for hjemløse har stemmeret med to nuværende beboere. Hvert SAND udvalg har stemmeret med tre repræsentanter. Stemmeretten betinges af fremmøde. Endvidere kan hvert SAND udvalg, ved flertalsbeslutning, godkende stemmeret for op til 2 gadehjemløse i deres geografiske område.

I denne sammenhæng defineres gadehjemløse som hjemløse, der på grund af manglende fast adresse er tilmeldt postnummer 9999 og kan dokumentere dette ved fremvisning af f.eks. sygesikringsbevis, eller ved at to vidner kan bekræfte, at vedkommende er uden fast opholdssted.                      

Indkomne forslag skal være SAND i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.    

§ 6. Bestyrelsen:

SANDs daglige ledelse varetages af formanden og det antal bestyrelsesmedlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse svarer til antallet af godkendte SAND udvalg.

Valgperioden er 2 år for formanden og ordinært valgte bestyrelsesmedlemmer, og 1 år for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange om året.

Formanden indkalder senest 1 uge før mødets dato.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Bliver bestyrelsen mindre end 5 medlemmer efter alle suppleanter er indkaldt, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Bestyrelsen skal føre referat over sine beslutninger.

Formand eller næstformand har mødepligt til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være ansat som lønnede medarbejdere.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling på eget initiativ eller hvis mindst 3 SAND udvalg begærer det.

Indkaldelsen skal motiveres skriftligt og udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelsen sker med varsel som ved ordinær generalforsamling og afholdes senest 6 uger efter begæringen er formanden i hænde.

§ 8. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Revideret regnskab skal være tilgængelig på SANDs hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling vælger registreret revisor eller statsautoriseret revisor hvert år.

Bestyrelsen fremlægger på den årlige generalforsamling et budget for det kommende års arbejde.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, eller af næstformanden og kassereren i forening.

Ved optagelse af lån og ved køb, salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kræver stemmeflerhed af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning af SAND:

Opløsning af SAND kræver stemmeflertal med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med højst 8 ugers mellemrum.

Ved opløsning af SAND tilfalder en eventuel formue en social organisation med tilsvarende formål efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12. Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

Nærværende vedtægter træder i kraft straks.

Vedtaget i Odense d. 29. marts 2022

image_pdf

AKTUELT

Knaster ved den nye hjemløsereform

SAND holder øje med den nye hjemløsereform

Læs Mere

SOMMERLUKKET

SANDs sekretariat holder sommerlukket

Læs Mere

Vi er de SANDe eksperter

SAND er på Folkemøde. Vi vil til orde og vi vil udfordre det gængse billede af hjemløse

Læs Mere