Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vedtægter

image_pdfimage_print

§ 1 Navn:

Foreningens navn er SAND Nordvestsjælland.

Foreningen dækker kommunerne: Holbæk, Kalundborg, Lejre, Slagelse, Roskilde, Sorø og Odsherred. (efterfølgende omtalt som ’regionen’)

SAND Nordvestsjælland er medlem af den
landsdækkende hjemløseorganisation SAND.

§2 Formål: 

Foreningens formål er:

 1. At være politisk talerør for hjemløse og tidligere hjemløse i regionen.
 2. At være med til at diskutere og udvikle tiltag, som kan modvirke eller
  lindre hjemløshed.
 3. At fremme og styrke det frivillige arbejde af social karakter for nuværende/tidligere beboere på regionens boformer.
 4. At skabe kontakt til – og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder.
 5. At sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse samt sikre at tilbudene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov.
 6. At støtte oprettelsen af beboerråd/brugerråd på boformerne samt skabe og fastholde kontakten mellem disse til gensidig inspiration og udvikling.
 7. At informere befolkningen om socialt udsatte borgeres vilkår og formidle et mere nuanceret billede af deres liv.

§3 Medlemskreds:

SAND Nordvestsjælland består af alle tidligere eller nuværende hjemløse bosiddende i regionen som har interesse i at udføre frivilligt arbejde.

§4: Generalforsamling:

 1. Generalforsamlingen er udvalgets øverste myndighed.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden til beboerråd/brugerråd på regionens bobormer og til regionens Væresteder samt ledere af disse.
  Indkaldelse offentliggøres ved ophæng på opslagstavler tilgængelige for alle på de omtalte steder.
 3. Møde og stemmeberettigede er alle nuværende og tidligere hjemløse, der er bosiddende i regionen og kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf.
 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter: (Se venligst nedenfor ad.4). 
 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot en deltager begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ad 4:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 10. Eventuelt

§5: Ekstraordinær generalforsamling:

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes såfremt mindst 10 medlemmer fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden.
 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kendskab og varsles som den ordinære generalforsamling.

§6: Foreningens daglige ledelse:

 1. SAND Nordvestsjællands daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer og 2-4 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode, således at der hvert år vælges 2 eller 3 medlemmer.
  Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen kan med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere deres bestyrelse, hvis der er afgang i utide. Der skal tilstræbes så bred en repræsentation som muligt i bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer (og sekretær) på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden eller næstformanden indkalder og leder bestyrelses-møderne.
 4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
 5. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
 7. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§7 Økonomi, regnskab og revision:

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
 3. SAND Nordvestsjællands formand samt et bestyrelsesmedlem eller SAND Nordvestsjællands kasserer samt et bestyrelsesmedlem er tegningsberettigede.
 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser der påhviler foreningen.

§8 Vedtægsændringer:

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringerne fremgår af dagsordenen.

§9 Opløsning af SAND Nordvestsjælland:

 1. Opløsning af SAND Nordvestsjælland kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Landsorganisationen SAND og ubrugte bevillinger går tilbage til bevillingsgiver.

Gældende fra den 10. marts 2014

image_pdf

AKTUELT

SANDs høringssvar

Læs SANDs høringssvar til omlægningen af hjemløseindsatsen her.

Læs Mere

SANDsiger temanummer om hjemløsereformen

Læs temanummeret af SANDs nyhedsbrev her

Læs Mere

Ny aftale om bankkonto til hjemløse

Ny aftale skal gøre det lettere for hjemløse at få en bank

Læs Mere