Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vedtægter

image_pdfimage_print

§ 1  Navn

Stk. 1. Foreningens navn er SAND Hovedstaden

Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND – De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter, der vedtages på SAND’s generalforsamling.

§ 2  Formål

SAND udvalgets formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed i Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Tårnby og Vallensbæk kommuner (i Region Hovedstaden), samt Greve og Ishøj

Dette formål tilstræbes bl.a. ved:

 • at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse i Hovedstadsudvalgets geografiske område.
 • at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse i Hovedstadsudvalgets geografiske område.        
 • at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder i Hovedstadsudvalgets geografiske område, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse, samt at sikre, at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov
 • at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nuanceret billede af deres liv
 • at styrke hjemløse og nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses frivillige sociale arbejde på og udenfor boformerne til gavn for området
 • at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse

SAND udvalget er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende. 

§ 3  Medlemskreds

Stk. 1. SAND udvalgets medlemskreds er alle hjemløse eller tidligere hjemløse, som har interesse i at udføre frivilligt socialt arbejde og som har ophold i det geografiske område udvalget dækker.

§ 4  Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Dagsordenen vises på Hovedstadens hjemmeside 1 uge før. Indkaldelsen offentliggøres på SAND’s hjemmeside og sendes til bestyrelsesmedlemmer, beboerrådene på alle § 107, § 108 og § 110 boformer i regionen, samt til lederne af disse boformer, til offentliggørelse ved ophæng på opslagstavler, således at de er tilgængelige for alle.

Stk. 3. Møde-og stemmeberettigede er alle hjemløse og tidligere hjemløse, herunder alle nuværende og tidligere beboere på § 107, § 108 og 110 boformer, såfremt disse har lovligt ophold i Hovedstadsudvalgets geografiske områdeog kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf. Dog kan generalforsamlingen give dispensationBestyrelsen kan kræve dokumentation for ovennævnte.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltager begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Kandidater kan opstille til bestyrelsesposter via fuldmagt, der begrunder fraværet, og er den siddende bestyrelse i hænde senest dagen før, der afholdes generalforsamling.

§ 5  Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes hvis mindst 10 medlemmer fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden for SAND udvalget.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kundskab og indkaldes som den ordinære generalforsamling, dog med 8 dages varsel.

§ 6  Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 -11 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år ad gangen. Dog forskudt, således at 2-6 medlemmer er på valg i lige år og 2- 6 medlemmer i ulige år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid, eller der i øvrigt er en ledig post, kan bestyrelsen indvælge et medlem af SAND Hovedstaden for resten af en valgperiode på et år.

Stk. 2. Såfremt en § 107, § 108 eller § 110 boform i SAND-udvalgets område ikke er repræsenteret i SAND-udvalgets bestyrelse, indtræder beboerrådsformanden eller en anden demokratisk valgt

beboerrepræsentant i udvalget, frem til næste generalforsamling. Dog uden stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, Næstformand og Kasserer (og evt. Sekretær) på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, eller umiddelbart efter generalforsamlingen ved et konstituerende bestyrelsesmøde, som kan afholdes uden yderlige varsel.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt, i henhold til forretningsordenen, og med angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.

Stk. 7. Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige når mindst 3, eller 50 %, af medlemmerne er til stede.

Stk. 8. Bestyrelsen kan erstatte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udeblevet fra bestyrelsesmøder – uden afbud – i en periode på mere 4 måneder.

§ 7  Økonomi, regnskab, revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af budget og årsregnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalget fra 8 dage før generalforsamlingen.     

Stk. 3. SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. 

§ 8  Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringerne fremgår af dagsordenen.  

§ 9  Opløsning af SAND udvalget

Stk. 1. Opløsning af udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver SAND – De hjemløses landsorganisation, og ubrugte bevillinger returneres til bevillingsgiver.

§ 10  Ikrafttrædelse 

Vedtægterne træder omgående i kraft.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 27. februar 2019

image_pdf

AKTUELT

Knaster ved den nye hjemløsereform

SAND holder øje med den nye hjemløsereform

Læs Mere

SOMMERLUKKET

SANDs sekretariat holder sommerlukket

Læs Mere

Vi er de SANDe eksperter

SAND er på Folkemøde. Vi vil til orde og vi vil udfordre det gængse billede af hjemløse

Læs Mere