1

Generalforsamling i SAND Storstrøm

Mere info hos Mette Larsen på tlf. 53327161

Regnskab, SAND Storstrøm, 2023: Regnskab Storstrøm 2023

Budget, SAND Storstrøm, 2024: Budget SAND Storstrøm 2024

Dagsorden iht. vedtægterne:

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
  10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.