1

Generalforsamling i SAND Nordjylland

Mere info hos Nancy på tlf. 30736548

Regnskab, SAND Nordjylland, 2023: Regnskab Nordjylland 2023

Budget, SAND Nordjylland, 2024: Budget Nordjylland 2024

Dagsorden iht. vedtægterne

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.