Du er her

Vedtægter

Vedtægter SAND Fyn

§ 1 Navn

Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn

Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND – De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter, der vedtages på SAND’s generalforsamling.

§ 2 Formål

SAND udvalgets formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed på Fyn. SAND Fyns geografiske område dækker følgende kommuner: Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Odense og Assens. Området benævnes ”Fyn” i det følgende.

Formålet tilstræbes bl.a. ved:

at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse på Fyn
at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse på Fyn
at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på Fyn, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse, samt at sikre, at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov
at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nuanceret billede af deres liv
at styrke hjemløse og nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses frivillige sociale arbejde på og udenfor boformerne til gavn for området
at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse
SAND udvalget er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. SAND udvalgets medlemskreds er alle hjemløse eller tidligere hjemløse, som har interesse i at udføre frivilligt socialt arbejde og som har ophold i det geografiske område udvalget dækker.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres på SAND’s

hjemmeside og sendes til beboerrådene på alle § 107, § 108 og § 110 boformer på Fyn, samt til lederne af disse boformer, som sørger for offentliggørelse ved ophæng på opslagstavler, således at de er tilgængelige for alle.

Stk. 3. Møde-og stemmeberettigede er alle tidligere og nuværende hjemløse, herunder alle nuværende og tidligere beboere på § 107, § 108 og 110 boformer, såfremt disse har ophold på Fyn og kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf. Undtagelsesvis kan generalforsamling give dispensation for bestemmelsen om at man skal have ophold på Fyn for at være møde – og stemmeberettiget.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. 
Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal)
 5. Vedtagelse af foreningens forretningsorden

 6. Formandens beretning
 7. 
Regnskabsaflæggelse
 8. 
Godkendelse af budget
 9. 
Behandling af indkomne forslag

 10. Valg af formand (lige år)
 11. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer
 12. 
Valg af suppleanter

 13. Valg af revisor eller revisionsansvarlig

 14. Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes hvis mindst 10 medlemmer fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden for SAND udvalget.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kundskab og varsles som den ordinære generalforsamling.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af et ulige antal af 5 - 9 medlemmer og tilsvarende antal suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen. Dog vælges formanden for 2 år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid, indtræder suppleanten i vedkommendes sted og overtager det afgående medlems valgperiode indtil næste generalforsamling. Fratræder formanden under sin valgperiode overtager næstformanden posten indtil næstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Hvis der på generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig med valgbare kandidater, kan bestyrelsen alligevel påbegynde sin funktionsperiode med et mindre antal medlemmer og løbende med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere bestyrelsen op med ny medlemmer, dog sådan at der altid er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 3. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere deres bestyrelse, hvis der er afgang i utide.

Stk. 4. Såfremt en § 107, § 108 eller § 110 boform i SAND-udvalgets område ikke er repræsenteret i SAND-udvalgets bestyrelse, indtræder beboerrådsformanden eller en anden demokratisk valgt beboerrepræsentant i udvalget frem til næste generalforsamling. Dog uden stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden er valgt demokratisk ved generalforsamlingen og næstformanden bliver den person med flest stemmer fra generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig yderligere med en kasserer og eventuelt sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.
Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 10. Bestyrelsen kan erstatte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udeblevet fra bestyrelsesmøder fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Såfremt der er plads i bestyrelse, kan vedkomne indgå som suppleant, hvis dette har interesse.

§7 Udelukkelse

Stk.1. Et bestyrelsesmedlem i lokaludvalget kan udelukkes midlertidigt fra bestyrelsesarbejdet, hvis medlemmet har handlet mod SANDs interesser.

Stk.2. En midlertidig udelukkelse indebærer 1-12 måneders karantæne fra bestyrelsesarbejdet dog max indtil førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsens lovlighed kan indbringes for generalforsamlingen.

Stk.3. Bestyrelsen træffer beslutning om skyldsspørgsmålet og for at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

Stk.4. Det midlertidigt udelukkede bestyrelsesmedlem skal have en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

§8 Eksklusion

Stk.1. Et bestyrelsesmedlem i lokaludvalget kan ekskluderes fra bestyrelsesarbejdet i 2 år, hvis medlemmet i væsentlige spørgsmål, bevidst og skadeligt har handlet direkte mod SANDs interesser, herunder modarbejdelse af foreningens formålsparagraf eller svindel med foreningens mider (dømt eller indrømmet). Bestyrelsen træffer egenhændigt afgørelse om varigheden af ekskluderingen.

Stk. 2: Det ekskluderede medlem har mulighed for at indgå i bestyrelsen efter endt eksklusion, såfremt denne har påbegyndt en afbetalingsordning ved sager om økonomisk svindel.

Stk. 3. Såfremt medlemmet atter handler imod SANDs interesser bliver medlemmet ekskluderet perment.

Stk. Bestyrelsen træffer beslutning om skyldsspørgsmålet og for at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.

Stk. 5. Det ekskluderede bestyrelsesmedlem skal have en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

Stk 6. Det ekskluderede medlem kan indbringe afgørelsen om eksklusionen for førstkommende generalforsamling i lokalforeningen. Dukker medlemmet ikke op eller fastholder GF beslutningen, vil det være den fulde eksklusionsperiode.

 

§ 9 Økonomi, regnskab, revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af budget og årsregnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling.

§ 11 Opløsning af SAND udvalget

Stk. 1. Opløsning af udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver - SAND - De hjemløses landsorganisation og ubrugte bevillinger returneres til bevillingsgiver.

§ 12 Ikrafttrædelse

Vedtaget på generalforsamling  d. 27-02-2018

 

Vedtægter SAND Fyn

§ 1 Navn

Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn

Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND – De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter, der vedtages på SAND’s generalforsamling.

§ 2 Formål

SAND udvalgets formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed på Fyn. SAND Fyns geografiske område dækker følgende kommuner: Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Odense og Assens. Området benævnes ”Fyn” i det følgende.

Formålet tilstræbes bl.a. ved:

at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse på Fyn
at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse på Fyn
at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på Fyn, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse, samt at sikre, at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov
at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nuanceret billede af deres liv
at styrke hjemløse og nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses frivillige sociale arbejde på og udenfor boformerne til gavn for området
at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse
SAND udvalget er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. SAND udvalgets medlemskreds er alle hjemløse eller tidligere hjemløse, som har interesse i at udføre frivilligt socialt arbejde og som har ophold i det geografiske område udvalget dækker.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres på SAND’s

hjemmeside og sendes til beboerrådene på alle § 107, § 108 og § 110 boformer på Fyn, samt til lederne af disse boformer, som sørger for offentliggørelse ved ophæng på opslagstavler, således at de er tilgængelige for alle.

Stk. 3. Møde-og stemmeberettigede er alle tidligere og nuværende hjemløse, herunder alle nuværende og tidligere beboere på § 107, § 108 og 110 boformer, såfremt disse har ophold på Fyn og kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf. Undtagelsesvis kan generalforsamling give dispensation for bestemmelsen om at man skal have ophold på Fyn for at være møde – og stemmeberettiget.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. 
Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal)
 5. Vedtagelse af foreningens forretningsorden

 6. Formandens beretning
 7. 
Regnskabsaflæggelse
 8. 
Godkendelse af budget
 9. 
Behandling af indkomne forslag

 10. Valg af formand (lige år)
 11. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer
 12. 
Valg af suppleanter

 13. Valg af revisor eller revisionsansvarlig

 14. Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes hvis mindst 10 medlemmer fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden for SAND udvalget.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kundskab og varsles som den ordinære generalforsamling.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af et ulige antal af 5 - 9 medlemmer og tilsvarende antal suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen. Dog vælges formanden for 2 år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid, indtræder suppleanten i vedkommendes sted og overtager det afgående medlems valgperiode indtil næste generalforsamling. Fratræder formanden under sin valgperiode overtager næstformanden posten indtil næstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Hvis der på generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig med valgbare kandidater, kan bestyrelsen alligevel påbegynde sin funktionsperiode med et mindre antal medlemmer og løbende med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere bestyrelsen op med ny medlemmer, dog sådan at der altid er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 3. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere deres bestyrelse, hvis der er afgang i utide.

Stk. 4. Såfremt en § 107, § 108 eller § 110 boform i SAND-udvalgets område ikke er repræsenteret i SAND-udvalgets bestyrelse, indtræder beboerrådsformanden eller en anden demokratisk valgt beboerrepræsentant i udvalget frem til næste generalforsamling. Dog uden stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden er valgt demokratisk ved generalforsamlingen og næstformanden bliver den person med flest stemmer fra generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig yderligere med en kasserer og eventuelt sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.
Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 10. Bestyrelsen kan erstatte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udeblevet fra bestyrelsesmøder fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Såfremt der er plads i bestyrelse, kan vedkomne indgå som suppleant, hvis dette har interesse.

§7 Udelukkelse

Stk.1. Et bestyrelsesmedlem i lokaludvalget kan udelukkes midlertidigt fra bestyrelsesarbejdet, hvis medlemmet har handlet mod SANDs interesser.

Stk.2. En midlertidig udelukkelse indebærer 1-12 måneders karantæne fra bestyrelsesarbejdet dog max indtil førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsens lovlighed kan indbringes for generalforsamlingen.

Stk.3. Bestyrelsen træffer beslutning om skyldsspørgsmålet og for at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

Stk.4. Det midlertidigt udelukkede bestyrelsesmedlem skal have en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

§8 Eksklusion

Stk.1. Et bestyrelsesmedlem i lokaludvalget kan ekskluderes fra bestyrelsesarbejdet i 2 år, hvis medlemmet i væsentlige spørgsmål, bevidst og skadeligt har handlet direkte mod SANDs interesser, herunder modarbejdelse af foreningens formålsparagraf eller svindel med foreningens mider (dømt eller indrømmet). Bestyrelsen træffer egenhændigt afgørelse om varigheden af ekskluderingen.

Stk. 2: Det ekskluderede medlem har mulighed for at indgå i bestyrelsen efter endt eksklusion, såfremt denne har påbegyndt en afbetalingsordning ved sager om økonomisk svindel.

Stk. 3. Såfremt medlemmet atter handler imod SANDs interesser bliver medlemmet ekskluderet perment.

Stk. Bestyrelsen træffer beslutning om skyldsspørgsmålet og for at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.

Stk. 5. Det ekskluderede bestyrelsesmedlem skal have en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

Stk 6. Det ekskluderede medlem kan indbringe afgørelsen om eksklusionen for førstkommende generalforsamling i lokalforeningen. Dukker medlemmet ikke op eller fastholder GF beslutningen, vil det være den fulde eksklusionsperiode.

 

§ 9 Økonomi, regnskab, revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af budget og årsregnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling.

§ 11 Opløsning af SAND udvalget

Stk. 1. Opløsning af udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver - SAND - De hjemløses landsorganisation og ubrugte bevillinger returneres til bevillingsgiver.

§ 12 Ikrafttrædelse

Vedtaget på generalforsamling  d. 27-02-2018