Du er her

SANDs høringssvar

Her kan du læse SANDs høringssvar 

Du finder dem alle i menuen nedenfor. De nyeste ligger øverst.

God læselyst!

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver samt klageadgang

Ændring af ordensbekendtgørelsen

Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri

København 12. juni 2017

Forslag til Lov om ændring af straffelovens § 1 stk. 2 og 3:

 

(Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

 

SAND, de hjemløses landsorganisation skal hermed kvittere for modtagelse af høringsskrivelse vedrørende ændring af Straffeloven.

Vi forstår, at det fremsendte forslag til lovændring skal ses i sammenhæng med forbuddet mod ophold i lejre i det offentlige rum.

I SAND ønsker vi ikke kriminalisering af fattige eller af den fattigdom, der følger af EU’s regelsæt om ”Arbejdskraftens fri bevægelighed” og vi ønsker ikke en ”Fattigdommens fri bevægelighed”.

Vi oplever dagligt (specielt i København) konflikter mellem udenlandske migranter/hjemløse og danske hjemløse. Der forekommer vold, trusler om vold og der skabes usikkerhed. Konfliktniveauet blandt hjemløse er højt. Det er blevet forværret i takt med, at der er kommet flere migranter/hjemløse og flere danske hjemløse.

Det har også den konsekvens at faciliteter, der var tiltænkt danske hjemløse i stigende grad fyldes op af udenlandske fattige migranter/hjemløse med reduktion af de få hjælpemuligheder, der findes i forvejen.

 

Vi tror ikke forslaget vil afhjælpe det generelle problem, og vi tror heller ikke det vil afhjælpe problemet lokalt. Tværtimod tror vi at det vil skabe endnu større problemer for udenlandske hjemløse, der i forvejen er hårdt pressede, og derved øge konfliktniveauet på gadeplan.

 

Vi ser lovforslaget rettet mod hjemløselejre og dette sidste lovforslag rettet mod tiggeri mere som en lappeløsning end som en langsigtet plan. Der er ingen tvivl om, at der er problemer og at disse problemer vil vokse voldsomt i fremtiden.

Alene det faktum, at EU selv fastslår i deres “Annual report of the Social Protection Committee on the social situation in the European Union 2016” anslår, at 118,8 millioner mennesker I EU landene pt. er fattigdomstruede med risiko for social udstødelse, og at det gør at der skal og må handles langsigtet. Vi siger hellere ”Forbyd fattigdom i stedet for at straffe fattige”.

Det er SAND’s opfattelse, at der er tale om et EU skabt problem, som primært skal løses i EU regi, f.eks. som Københavns Overborgmester foreslår, at ”opholdsdirektivet” ændres så man skal have en adresse, hvis man som arbejdssøgende vil benytte muligheden i den fri bevægelighed. Ligeledes bør EU pålægge de enkelte medlemslande at føre en arbejdsmarkeds- og socialpolitik, så Europa undgår fattigdomsmigranter.

 

SAND mener at alle hjemløse bør hjælpes uanset nationalitet. Derfor mener vi også at der bør laves tiltag, der tilgodeser udenlandske hjemløses behov. F.eks. er det vor opfattelse, at der til herværende udenlandske fattigdomsmigranter/hjemløse skal oprettes eksilcentre, hvor man kan modtage akut lægehjælp og social vejledning i forhold til hjemrejse til eget land.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Ask Svejstrup

Sekretariatsleder i SAND

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicelovens formål

27.02.2017              

                

 

 

Børne- og Socialministeriet

Att. Maria Schultz

lovint@sm.dk; masz@sm.dk

 

Høring over udkast til vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (vejledning nr. 1 til serviceloven)

 

SAND, De Hjemløses Landsorganisation skal hermed takke for det tilsendte høringsmateriale.

Vi har grundig gennemlæst udkastet til vejledningen og vi må konstatere, at der er tale om en yderste velskreven vejledning, hvor man på en læsevenlig måde dels inkorporerer ny lovgivning og dels krydsrefererer til anden relevant lovgivning. 

Brugerstyrede budgetter

Børne- og Socialministeriet                                                                               

Kontoret for Udsatte Voksne og Civilsamfund

Holmens Kanal 22                                                                  20.02.2017

1060 København K

kgrs@sim.dk

 

 

Først skal vi takke for det tilsendte høringsmateriale:

 

Høring over udkast til forslag til lov om personlige borgerstyrede budgetter.

Vi har gennemlæst det tilsendte forsøgsprojekt og kan kun udtrykke ros og glæde over det.

Den eneste kommentarer vi har til forsøget er, at det er meget vigtigt at iagttage, at den tilknyttede socialfaglige medarbejder udvælges på en måde, så borgeren er medinddraget, idet den personlige kontakt og gensidige tillid er en forudsætning for at projektet vil lykkes.

Vi kan også kvittere for at en trækningsret pr borger på op til 50.000 kroner i en periode på i alt 12 måneder sammenhængende måneder er fornuftig, men selvom der er tale om et forsøg på baggrund af en Satspuljebevilling, så er 10 millioner ikke mange penge set i forhold antallet af brugere. Med en hurtig hovedregning, så vil der i forsøget blive tale om ca. 190 borgere, der kan profitere af forsøget.

Derfor er det vort håb at forsøgsordningen bliver en succes, så der er basis for at afsætte betydelig flere midler til brugerstyrede budgetter fremover.

Inklusionsboliger

Her kan du læse SANDs høringssvar. Det nyeste finder du herunder – se flere vedhæftede nederst på siden. 
Høringssvarene kan også downloades – se filerne nederst på denne side. 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet                                         01.03.2016

Almenboliger

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

Att. Fuldmægtig Karin Laursen

                          

Høringssvar - inklusionsboliger

SAND – De hjemløses landsorganisation skal hermed takke for tilsendt høringsmateriale vedrørende udkast til forslag til ændring af almenboligloven (inklusionsboliger).

Først skal vi med glæde kvittere for, at man har rettet et tiltrængt og nødvendigt fokus mod boligformer til psykisk og socialt sårbare personer.

Der er eksisterer desværre et stort udækket behov for almindelige og betalbare boliger til psykisk og socialt sårbare mennesker, hvoraf mange er nuværende og tidligere hjemløse.

Selvom det er særdeles positivt, at der rettes fokus på boligsituationen, så er 60 anviste boliger fordelt over hele landet - over 3 år- uendelig lidt i forhold til det faktiske behov og så er det beklageligt, at der ikke er tale om ny boliger, men alene en prioritering af adgangen til eksisterende boliger. Derfor er det vort håb, at det foreslåede kun opfattes som første fase og at man snarest bevilger yderlige midler.

Indledningsvis er der en væsentlig problemstilling, som vi finder det nødvendigt at påpege, nemlig at det for langt de fleste i målgruppen ikke alene er et spørgsmål om en bolig med 4 vægge og tag over hovedet, men at det i høj grad også handler om at etablere et hjem med møbler, gardiner m.m. og så langsomt lære at bo i egen bolig og løbende lære kunsten at knytte sig til denne.

En sådan læreproces tager lang tid og 2 år må siges at være et absolut minimum og forudsætter dækning af de store behov der normalt er for personlig støtte og som bør gives i egen bolig. Hjemløsestrategien ”Housing First” bygger jo netop på tilstedeværelsen af støtte/kontaktpersoner, mentorer, lægebistand, socialrådgiver bistand og behandlingstilbud i eget hjem.  

At man i projektet alene kalkulerer med en social vicevært viser desværre, at projektet i lidt for høj grad er bygget op som et boligproblem. Det er nødvendigt at indtænke al den støtte som det fremgår af Hjemløsestrategien – og tilmed sikre nødvendig hjemmehjælp enten som en del af projektet eller som bevillig af alm. Hjemmehjælp. Endvidere er det også nødvendig at sikre en reel etableringshjælp, som af kommunerne beregnes til et par tusinde kroner – og det kan man ikke skabe et hjem med. Er disse forudsætninger ikke til stede, kan vi desværre ud fra vore mangeårige erfaringer med stor sikkerhed sige, at det i ofte vil gå galt.  

Målsætningen om at skabe stabile og trygge boforhold er efter vor opfattelse i modstrid med, at der tilbydes en midlertidig bolig med en 2-års begrænsning (det understreges endog at evt. forlængelse skal være en undtagelse) !

Der vil alene blive tale om en midlertidig bolig og 2 år er ikke særligt længe i en proces hvor man skal lære at bo i egen bolig. Det understøtter ikke målsætningen om at skabe stabile og trygge bo-forhold. Det er utrygt ikke at vide hvor man skal bo efter 2 år og kan kun vanskeligt kaldes et stabilt boforhold.

Det tager tid at vænne sig til at bo og processen handler også om at knytte sig til sin bolig og få den til at fungere. Det at skabe et hjem er noget man gør over tid, hvor det som i starten føles uvant og fremmed efterhånden kommer til at virke bekendt og som ens eget.

Det er den proces man ønsker at hjælpe målgruppen med gennem lovforslaget, men det handler som sagt desværre ikke blot om tag over hovedet, men også om den tilknytning man får til sin bolig og et forhåbentlig nyetableret socialt netværk i lokalområdet.

Derfor er det vor opfattelse, at konsekvenserne af ”2 års reglen” i virkeligheden vil vise sig at modarbejde lovforslagets intentioner.

Vor anbefaling er derfor en løsningsmodel, hvor alle eller størstedelen af boligerne overgår til almindelig lejekontrakt efter de 2 år, under forudsætning af at processen er gået som planlagt. 

Beboeren kan så trygt forblive i den bolig han/hun har vænnet sig til.

Nye inklusionsboliger kan herefter etableres ud af den pulje boliger, som kommunerne efter forslaget ville have være forpligtet til at anvise beboerne efter 2 års ophold i en inklusionsbolig.

Vi står naturligvis meget gerne til rådighed med vor viden og mange erfaringer fra praksis.

Med venlig hilsen

Ole Skou

Soc.rdg. & Cand.jur.

SAND – De hjemløses landsorganisation

Sundholmsvej 34, st.

2300 København S.
Tlf. 4073 3537

os@sandudvalg.dk

Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.

Social- og Indenrigsministeriet                                                                                                                   

Forvaltningsjura

Att. Elsebeth Jarl Brunés

Holmens Kanal 22

1060 Kbh K.

 

21.01.2016  

 

Høringsvar fra SAND – De hjemløses Landsorganisation:

 

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).

Vi skal hermed takke for det tilsendte lovforslag og understrege, at vi finder det er meget vigtigt, at hjemvendte soldater behandles skånsomt og på bedst mulige måde.

Vi har i hjemløseregi kendskab til adskillige veteraner, som i mangel på bedre søger ind på hjemløseområdet eller helt isolerer sig i f.eks. skove.

På den baggrund kan vi kun bifalde et forsøg på, at der skabes lidt mere klarhed over tilbud til veteraner og specielt kommunernes forpligtelser i forhold til opholdskommune, betalingskommune og handlekommune.

Når vi nævner det sidste, så skyldes det, at vi i forhold til hjemløse, ofte oplever borgerne som bliver kastebold mellem kommunerne – uanset de gældende regler. Dette kan måske også gøre sig gældende i forhold til veteraner, selvom der i det fremsendte lovforslag er en mindre præcisering af reglerne.

Det er vor opfattelse, at hjemløse borgere og veteraner skal have hjælp der hvor de befinder sig og at refusionsproblemer ikke bør vedrøre borgerne. Det er og bliver en mellemkommunal opgave !

Vi har en del er dårlige erfaringer, hvor borgere enten bliver stavnsbundet eller kastebold og vi mener derfor, at der er et behov for at undersøge og vurdere om Retssikkerhedslovens bestemmelser sikrer at kommunernes indbyrdes forhold ikke påvirker svage borgere – herunder veteraner.   

Vi har ikke yderligere kommentarer i relation til det fremsendte lovforslag, andet end at vi atter må understrege, at det ultimativt må være borgernes – og i denne sammenhæng veteranernes behov, der kommer foran kommunernes behov for refusionstænkning.

Med venlig hilsen

        

    Ole Skou

            Soc.rdg. & Cand.jur.

 

  De Hjemløses Landsorganisation

          Sundholmsvej 34,st

           2300 København S

           Tlf. +45 4073 3537

           os@sandudvalg.dk

 

Nyt kontanthjælpsloft

7.1. 2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering              

Att. Specialkonsulent Anne Hedegaard og fuldmægtig Tina Holm 

Njalsgade 72A

2300 København S

 

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte 

(Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)  

SAND – De Hjemløses Landsorganisation skal hermed takke for høring af det fremsendte lovforslag til høring.

Det skal bemærkes, at vort svar omfatter såvel den primære høring samt den senere tilsendte tillægshøring

Indledningsvis skal også vi bemærke, at vi ikke kan bekræfte tesen om, at hvis man gør udsatte mennesker endnu fattigere, så får de energi og fornyet erhvervsevne og der vil automatisk dukke relevante jobs op, som de kan bestride !

Vi har derimod konkret viden fra praksis om, at sådan ser virkeligheden ikke ud – tværtimod – fattigdom desillusionerer og gør mennesker handicappede i forhold til arbejdsmarkedet.

Det kontanthjælpsloft man ønsker at indføre, kan muligvis motivere enkelte familier til at være mere jobsøgende, men for gruppen af tidligere hjemløse og svært socialt udsatte, der fortrinsvis er enlige, vil det især ramme dem hårdt hvis de endelig efter en stor indsats er kommet i egen bolig og forsøger at komme tilbage til et liv med arbejde og bolig.

Det præciseres i bemærkningerne til lovforslaget, at nedsættelsen af hjælpen først foretages fuldt ud efter §34 og herefter i boligstøtten. Huslejen i de boliger som anvises til gruppen af social udsatte ligger ofte på 4-6000 kr. mdl og for de fleste vil reduktion eller bortfald af boligtilskud betyde, at de ikke kan betale huslejen og dermed vil blive sat ud af deres boliger.

Så det er vore opfattelse at kontanthjælpsloftet vil betyde yderligere mange hjemløse på gaden

Kravet om dokumentation for 225 timers ordinært og ustøttet arbejde pr. år er i forhold til gruppen af hjemlæse og svært socialt udsatte helt urimeligt og urealistisk. Der er ofte tale om mennesker som har været langt væk fra arbejdsmarkedet i mange år og tilmed mennesker med mange uløste psykosociale problemer.

Umiddelbart ser konsekvensen ud til at være, at disse mennesker fratages 1000/500 kr mdl, hvis de ikke kan komme med den nødvendige dokumentation for 225 timers arbejde - og det vil for disse mennesker der har så lidt i forvejen, være en katastrofe i det daglige.

Vigtigst er, at det arbejde, altså ordinære og ustøttede jobs, man beder dem om at tage, i virkeligheden slet ikke eksisterer for denne gruppe !!

Vi har spurgt i flere kommuner om de har mulighed for finde disse ordinære og ustøttede jobs til den gruppe de selv har vurderet som ikke job pararte og alene aktivitetsparate. De kunne de ikke, så det er en ren illusion !

Derfor er det vor klare opfattelse at alle, der tidligere alene er vurderet aktivitetsparate og ikke arbejdsparate, automatisk skal være undtaget 225 timer reglen !

Vi kan så sætte pris på at kommunerne bliver anmodet om at være særligt opmærksomme personer, der er i risiko for at blive omfattet af 225 timers reglen og støtte disse borgere gennem særlige jobformidlere og mentorer. Dog må det være et krav at hvis disse jobformidlere ikke kan skaffe de nødvendige jobs, så må borgeren være undtaget fra 225 timers reglen.

Sidste pind omkring nedsættelse af feriemulighed for kontanthjælpsmodtagere fra 5-4 uger og at ferie højst må afholdes 2 uger af gangen, kan vi kun betragte som chikane, idet der det hverken har økonomisk eller arbejdsmarkeds relaterede positive konsekvenser.

Den eneste positive vi kan se i forhold tesen om, ”at det skal kunne betale sig at arbejde” er, at de heldige, der aktuelt er i arbejde, kan se og fryde sig over, hvor ringe livsvilkår børn og voksne har det, når de ikke er i stand til skaffe sig arbejde. Polemisk kunne man også omformulere indholdet til ”Det skal ikke være sjovt at være fattig”.

Med venlig hilsen

OLE SKOU

Cand.jur. & Soc.rdg 

+45 4073 3537

Os@sandudvalg.dk

SAND – De hjemløses landsorganisation 
Sundholmsvej 34
2300 Københavns S

Høring over bekendtgørelse om stofindtagelsesrum

Sundheds- og Ældreministeriet                                                                                                                                                                            19.06.2016                                                                                                                                                                                                                     

Holbergsgade 6

1057 København K

 

Vedr: Høring over bekendtgørelse om stofindtagelsesrum

 

SAND – De hjemløses Landorganisation skal hermed takke for modtagelsen af udkastet til høring over bekendtgørelse om stofindtagelsesrum.

I den anledning har vi forespurgt hos den potentielle brugergruppe og der er her stor tilfredshed med at det endelig er lykkedes, at skaffe lovhjemmel for indtagelse af stoffer under kvalificeret opsyn og i sundhedsmæssigt kontrollerede omgivelser. 

Ligeledes er der også tilfredshed med, at brugere nu i forbindelse med stofindtagelsen kan få assistance fra personer som ikke tilhører stofindtagelsesrummets personale.

Tiltaget med assisteret stofindtagelse vil med stor sikkerhed, på en værdig måde, forebygge sygdomme i forbindelse med stofindtagelse og utilsigtede dødsfald.

Med venlig hilsen

Ole Skou

Soci.rdg. & Cand.jur.

De hjemløses landsorganisation

Sundholmsvej 34, st.

2300 København S.
Tlf. 4073 3537

os@sandudvalg.dk

Vejledning om botilbud m.v. til voksne

Her kan du læse SANDs høringssvar 

Du finder dem alle i menuen nedenfor. De nyeste ligger øverst.

God læselyst!

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver samt klageadgang

Ændring af ordensbekendtgørelsen

Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri

København 12. juni 2017

Forslag til Lov om ændring af straffelovens § 1 stk. 2 og 3:

 

(Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

 

SAND, de hjemløses landsorganisation skal hermed kvittere for modtagelse af høringsskrivelse vedrørende ændring af Straffeloven.

Vi forstår, at det fremsendte forslag til lovændring skal ses i sammenhæng med forbuddet mod ophold i lejre i det offentlige rum.

I SAND ønsker vi ikke kriminalisering af fattige eller af den fattigdom, der følger af EU’s regelsæt om ”Arbejdskraftens fri bevægelighed” og vi ønsker ikke en ”Fattigdommens fri bevægelighed”.

Vi oplever dagligt (specielt i København) konflikter mellem udenlandske migranter/hjemløse og danske hjemløse. Der forekommer vold, trusler om vold og der skabes usikkerhed. Konfliktniveauet blandt hjemløse er højt. Det er blevet forværret i takt med, at der er kommet flere migranter/hjemløse og flere danske hjemløse.

Det har også den konsekvens at faciliteter, der var tiltænkt danske hjemløse i stigende grad fyldes op af udenlandske fattige migranter/hjemløse med reduktion af de få hjælpemuligheder, der findes i forvejen.

 

Vi tror ikke forslaget vil afhjælpe det generelle problem, og vi tror heller ikke det vil afhjælpe problemet lokalt. Tværtimod tror vi at det vil skabe endnu større problemer for udenlandske hjemløse, der i forvejen er hårdt pressede, og derved øge konfliktniveauet på gadeplan.

 

Vi ser lovforslaget rettet mod hjemløselejre og dette sidste lovforslag rettet mod tiggeri mere som en lappeløsning end som en langsigtet plan. Der er ingen tvivl om, at der er problemer og at disse problemer vil vokse voldsomt i fremtiden.

Alene det faktum, at EU selv fastslår i deres “Annual report of the Social Protection Committee on the social situation in the European Union 2016” anslår, at 118,8 millioner mennesker I EU landene pt. er fattigdomstruede med risiko for social udstødelse, og at det gør at der skal og må handles langsigtet. Vi siger hellere ”Forbyd fattigdom i stedet for at straffe fattige”.

Det er SAND’s opfattelse, at der er tale om et EU skabt problem, som primært skal løses i EU regi, f.eks. som Københavns Overborgmester foreslår, at ”opholdsdirektivet” ændres så man skal have en adresse, hvis man som arbejdssøgende vil benytte muligheden i den fri bevægelighed. Ligeledes bør EU pålægge de enkelte medlemslande at føre en arbejdsmarkeds- og socialpolitik, så Europa undgår fattigdomsmigranter.

 

SAND mener at alle hjemløse bør hjælpes uanset nationalitet. Derfor mener vi også at der bør laves tiltag, der tilgodeser udenlandske hjemløses behov. F.eks. er det vor opfattelse, at der til herværende udenlandske fattigdomsmigranter/hjemløse skal oprettes eksilcentre, hvor man kan modtage akut lægehjælp og social vejledning i forhold til hjemrejse til eget land.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Ask Svejstrup

Sekretariatsleder i SAND

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicelovens formål

27.02.2017              

                

 

 

Børne- og Socialministeriet

Att. Maria Schultz

lovint@sm.dk; masz@sm.dk

 

Høring over udkast til vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (vejledning nr. 1 til serviceloven)

 

SAND, De Hjemløses Landsorganisation skal hermed takke for det tilsendte høringsmateriale.

Vi har grundig gennemlæst udkastet til vejledningen og vi må konstatere, at der er tale om en yderste velskreven vejledning, hvor man på en læsevenlig måde dels inkorporerer ny lovgivning og dels krydsrefererer til anden relevant lovgivning. 

Brugerstyrede budgetter

Børne- og Socialministeriet                                                                               

Kontoret for Udsatte Voksne og Civilsamfund

Holmens Kanal 22                                                                  20.02.2017

1060 København K

kgrs@sim.dk

 

 

Først skal vi takke for det tilsendte høringsmateriale:

 

Høring over udkast til forslag til lov om personlige borgerstyrede budgetter.

Vi har gennemlæst det tilsendte forsøgsprojekt og kan kun udtrykke ros og glæde over det.

Den eneste kommentarer vi har til forsøget er, at det er meget vigtigt at iagttage, at den tilknyttede socialfaglige medarbejder udvælges på en måde, så borgeren er medinddraget, idet den personlige kontakt og gensidige tillid er en forudsætning for at projektet vil lykkes.

Vi kan også kvittere for at en trækningsret pr borger på op til 50.000 kroner i en periode på i alt 12 måneder sammenhængende måneder er fornuftig, men selvom der er tale om et forsøg på baggrund af en Satspuljebevilling, så er 10 millioner ikke mange penge set i forhold antallet af brugere. Med en hurtig hovedregning, så vil der i forsøget blive tale om ca. 190 borgere, der kan profitere af forsøget.

Derfor er det vort håb at forsøgsordningen bliver en succes, så der er basis for at afsætte betydelig flere midler til brugerstyrede budgetter fremover.

Inklusionsboliger

Her kan du læse SANDs høringssvar. Det nyeste finder du herunder – se flere vedhæftede nederst på siden. 
Høringssvarene kan også downloades – se filerne nederst på denne side. 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet                                         01.03.2016

Almenboliger

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

Att. Fuldmægtig Karin Laursen

                          

Høringssvar - inklusionsboliger

SAND – De hjemløses landsorganisation skal hermed takke for tilsendt høringsmateriale vedrørende udkast til forslag til ændring af almenboligloven (inklusionsboliger).

Først skal vi med glæde kvittere for, at man har rettet et tiltrængt og nødvendigt fokus mod boligformer til psykisk og socialt sårbare personer.

Der er eksisterer desværre et stort udækket behov for almindelige og betalbare boliger til psykisk og socialt sårbare mennesker, hvoraf mange er nuværende og tidligere hjemløse.

Selvom det er særdeles positivt, at der rettes fokus på boligsituationen, så er 60 anviste boliger fordelt over hele landet - over 3 år- uendelig lidt i forhold til det faktiske behov og så er det beklageligt, at der ikke er tale om ny boliger, men alene en prioritering af adgangen til eksisterende boliger. Derfor er det vort håb, at det foreslåede kun opfattes som første fase og at man snarest bevilger yderlige midler.

Indledningsvis er der en væsentlig problemstilling, som vi finder det nødvendigt at påpege, nemlig at det for langt de fleste i målgruppen ikke alene er et spørgsmål om en bolig med 4 vægge og tag over hovedet, men at det i høj grad også handler om at etablere et hjem med møbler, gardiner m.m. og så langsomt lære at bo i egen bolig og løbende lære kunsten at knytte sig til denne.

En sådan læreproces tager lang tid og 2 år må siges at være et absolut minimum og forudsætter dækning af de store behov der normalt er for personlig støtte og som bør gives i egen bolig. Hjemløsestrategien ”Housing First” bygger jo netop på tilstedeværelsen af støtte/kontaktpersoner, mentorer, lægebistand, socialrådgiver bistand og behandlingstilbud i eget hjem.  

At man i projektet alene kalkulerer med en social vicevært viser desværre, at projektet i lidt for høj grad er bygget op som et boligproblem. Det er nødvendigt at indtænke al den støtte som det fremgår af Hjemløsestrategien – og tilmed sikre nødvendig hjemmehjælp enten som en del af projektet eller som bevillig af alm. Hjemmehjælp. Endvidere er det også nødvendig at sikre en reel etableringshjælp, som af kommunerne beregnes til et par tusinde kroner – og det kan man ikke skabe et hjem med. Er disse forudsætninger ikke til stede, kan vi desværre ud fra vore mangeårige erfaringer med stor sikkerhed sige, at det i ofte vil gå galt.  

Målsætningen om at skabe stabile og trygge boforhold er efter vor opfattelse i modstrid med, at der tilbydes en midlertidig bolig med en 2-års begrænsning (det understreges endog at evt. forlængelse skal være en undtagelse) !

Der vil alene blive tale om en midlertidig bolig og 2 år er ikke særligt længe i en proces hvor man skal lære at bo i egen bolig. Det understøtter ikke målsætningen om at skabe stabile og trygge bo-forhold. Det er utrygt ikke at vide hvor man skal bo efter 2 år og kan kun vanskeligt kaldes et stabilt boforhold.

Det tager tid at vænne sig til at bo og processen handler også om at knytte sig til sin bolig og få den til at fungere. Det at skabe et hjem er noget man gør over tid, hvor det som i starten føles uvant og fremmed efterhånden kommer til at virke bekendt og som ens eget.

Det er den proces man ønsker at hjælpe målgruppen med gennem lovforslaget, men det handler som sagt desværre ikke blot om tag over hovedet, men også om den tilknytning man får til sin bolig og et forhåbentlig nyetableret socialt netværk i lokalområdet.

Derfor er det vor opfattelse, at konsekvenserne af ”2 års reglen” i virkeligheden vil vise sig at modarbejde lovforslagets intentioner.

Vor anbefaling er derfor en løsningsmodel, hvor alle eller størstedelen af boligerne overgår til almindelig lejekontrakt efter de 2 år, under forudsætning af at processen er gået som planlagt. 

Beboeren kan så trygt forblive i den bolig han/hun har vænnet sig til.

Nye inklusionsboliger kan herefter etableres ud af den pulje boliger, som kommunerne efter forslaget ville have være forpligtet til at anvise beboerne efter 2 års ophold i en inklusionsbolig.

Vi står naturligvis meget gerne til rådighed med vor viden og mange erfaringer fra praksis.

Med venlig hilsen

Ole Skou

Soc.rdg. & Cand.jur.

SAND – De hjemløses landsorganisation

Sundholmsvej 34, st.

2300 København S.
Tlf. 4073 3537

os@sandudvalg.dk

Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.

Social- og Indenrigsministeriet                                                                                                                   

Forvaltningsjura

Att. Elsebeth Jarl Brunés

Holmens Kanal 22

1060 Kbh K.

 

21.01.2016  

 

Høringsvar fra SAND – De hjemløses Landsorganisation:

 

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).

Vi skal hermed takke for det tilsendte lovforslag og understrege, at vi finder det er meget vigtigt, at hjemvendte soldater behandles skånsomt og på bedst mulige måde.

Vi har i hjemløseregi kendskab til adskillige veteraner, som i mangel på bedre søger ind på hjemløseområdet eller helt isolerer sig i f.eks. skove.

På den baggrund kan vi kun bifalde et forsøg på, at der skabes lidt mere klarhed over tilbud til veteraner og specielt kommunernes forpligtelser i forhold til opholdskommune, betalingskommune og handlekommune.

Når vi nævner det sidste, så skyldes det, at vi i forhold til hjemløse, ofte oplever borgerne som bliver kastebold mellem kommunerne – uanset de gældende regler. Dette kan måske også gøre sig gældende i forhold til veteraner, selvom der i det fremsendte lovforslag er en mindre præcisering af reglerne.

Det er vor opfattelse, at hjemløse borgere og veteraner skal have hjælp der hvor de befinder sig og at refusionsproblemer ikke bør vedrøre borgerne. Det er og bliver en mellemkommunal opgave !

Vi har en del er dårlige erfaringer, hvor borgere enten bliver stavnsbundet eller kastebold og vi mener derfor, at der er et behov for at undersøge og vurdere om Retssikkerhedslovens bestemmelser sikrer at kommunernes indbyrdes forhold ikke påvirker svage borgere – herunder veteraner.   

Vi har ikke yderligere kommentarer i relation til det fremsendte lovforslag, andet end at vi atter må understrege, at det ultimativt må være borgernes – og i denne sammenhæng veteranernes behov, der kommer foran kommunernes behov for refusionstænkning.

Med venlig hilsen

        

    Ole Skou

            Soc.rdg. & Cand.jur.

 

  De Hjemløses Landsorganisation

          Sundholmsvej 34,st

           2300 København S

           Tlf. +45 4073 3537

           os@sandudvalg.dk

 

Nyt kontanthjælpsloft

7.1. 2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering              

Att. Specialkonsulent Anne Hedegaard og fuldmægtig Tina Holm 

Njalsgade 72A

2300 København S

 

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte 

(Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)  

SAND – De Hjemløses Landsorganisation skal hermed takke for høring af det fremsendte lovforslag til høring.

Det skal bemærkes, at vort svar omfatter såvel den primære høring samt den senere tilsendte tillægshøring

Indledningsvis skal også vi bemærke, at vi ikke kan bekræfte tesen om, at hvis man gør udsatte mennesker endnu fattigere, så får de energi og fornyet erhvervsevne og der vil automatisk dukke relevante jobs op, som de kan bestride !

Vi har derimod konkret viden fra praksis om, at sådan ser virkeligheden ikke ud – tværtimod – fattigdom desillusionerer og gør mennesker handicappede i forhold til arbejdsmarkedet.

Det kontanthjælpsloft man ønsker at indføre, kan muligvis motivere enkelte familier til at være mere jobsøgende, men for gruppen af tidligere hjemløse og svært socialt udsatte, der fortrinsvis er enlige, vil det især ramme dem hårdt hvis de endelig efter en stor indsats er kommet i egen bolig og forsøger at komme tilbage til et liv med arbejde og bolig.

Det præciseres i bemærkningerne til lovforslaget, at nedsættelsen af hjælpen først foretages fuldt ud efter §34 og herefter i boligstøtten. Huslejen i de boliger som anvises til gruppen af social udsatte ligger ofte på 4-6000 kr. mdl og for de fleste vil reduktion eller bortfald af boligtilskud betyde, at de ikke kan betale huslejen og dermed vil blive sat ud af deres boliger.

Så det er vore opfattelse at kontanthjælpsloftet vil betyde yderligere mange hjemløse på gaden

Kravet om dokumentation for 225 timers ordinært og ustøttet arbejde pr. år er i forhold til gruppen af hjemlæse og svært socialt udsatte helt urimeligt og urealistisk. Der er ofte tale om mennesker som har været langt væk fra arbejdsmarkedet i mange år og tilmed mennesker med mange uløste psykosociale problemer.

Umiddelbart ser konsekvensen ud til at være, at disse mennesker fratages 1000/500 kr mdl, hvis de ikke kan komme med den nødvendige dokumentation for 225 timers arbejde - og det vil for disse mennesker der har så lidt i forvejen, være en katastrofe i det daglige.

Vigtigst er, at det arbejde, altså ordinære og ustøttede jobs, man beder dem om at tage, i virkeligheden slet ikke eksisterer for denne gruppe !!

Vi har spurgt i flere kommuner om de har mulighed for finde disse ordinære og ustøttede jobs til den gruppe de selv har vurderet som ikke job pararte og alene aktivitetsparate. De kunne de ikke, så det er en ren illusion !

Derfor er det vor klare opfattelse at alle, der tidligere alene er vurderet aktivitetsparate og ikke arbejdsparate, automatisk skal være undtaget 225 timer reglen !

Vi kan så sætte pris på at kommunerne bliver anmodet om at være særligt opmærksomme personer, der er i risiko for at blive omfattet af 225 timers reglen og støtte disse borgere gennem særlige jobformidlere og mentorer. Dog må det være et krav at hvis disse jobformidlere ikke kan skaffe de nødvendige jobs, så må borgeren være undtaget fra 225 timers reglen.

Sidste pind omkring nedsættelse af feriemulighed for kontanthjælpsmodtagere fra 5-4 uger og at ferie højst må afholdes 2 uger af gangen, kan vi kun betragte som chikane, idet der det hverken har økonomisk eller arbejdsmarkeds relaterede positive konsekvenser.

Den eneste positive vi kan se i forhold tesen om, ”at det skal kunne betale sig at arbejde” er, at de heldige, der aktuelt er i arbejde, kan se og fryde sig over, hvor ringe livsvilkår børn og voksne har det, når de ikke er i stand til skaffe sig arbejde. Polemisk kunne man også omformulere indholdet til ”Det skal ikke være sjovt at være fattig”.

Med venlig hilsen

OLE SKOU

Cand.jur. & Soc.rdg 

+45 4073 3537

Os@sandudvalg.dk

SAND – De hjemløses landsorganisation 
Sundholmsvej 34
2300 Københavns S

Høring over bekendtgørelse om stofindtagelsesrum

Sundheds- og Ældreministeriet                                                                                                                                                                            19.06.2016                                                                                                                                                                                                                     

Holbergsgade 6

1057 København K

 

Vedr: Høring over bekendtgørelse om stofindtagelsesrum

 

SAND – De hjemløses Landorganisation skal hermed takke for modtagelsen af udkastet til høring over bekendtgørelse om stofindtagelsesrum.

I den anledning har vi forespurgt hos den potentielle brugergruppe og der er her stor tilfredshed med at det endelig er lykkedes, at skaffe lovhjemmel for indtagelse af stoffer under kvalificeret opsyn og i sundhedsmæssigt kontrollerede omgivelser. 

Ligeledes er der også tilfredshed med, at brugere nu i forbindelse med stofindtagelsen kan få assistance fra personer som ikke tilhører stofindtagelsesrummets personale.

Tiltaget med assisteret stofindtagelse vil med stor sikkerhed, på en værdig måde, forebygge sygdomme i forbindelse med stofindtagelse og utilsigtede dødsfald.

Med venlig hilsen

Ole Skou

Soci.rdg. & Cand.jur.

De hjemløses landsorganisation

Sundholmsvej 34, st.

2300 København S.
Tlf. 4073 3537

os@sandudvalg.dk

Vejledning om botilbud m.v. til voksne